Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #39 przez Kosik
Kosik stworzył temat: Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”
Księga Wyjścia 19, od 10 do 25 wersetu opisuje to jak Bóg spotkał się z Mojżeszem na górze Synaj:

„Pan zaś mówił do Mojżesza:
Idź do ludu i uświęć ich dziś i jutro,
i niech wypiorą swoje szaty.
Niech będą gotowi na trzeci dzień.
Trzeciego dnia bowiem Pan zstąpi na oczach całego ludu na górę Synaj.
(…)
Gdy przeciągle będą trąbić, niech podejdą do góry.
(…)
Bądźcie gotowi na trzeci dzień, nie zbliżajcie się do żon.
Trzeciego dnia o poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i bardzo potężny głos trąby, tak że cały lud, który był w obozie, zadrżał.
(…)
A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu.
Dym unosił się z niej jak dym z pieca i cała góra bardzo się trzęsła.
A gdy głos trąby się przeciągał i coraz bardziej się rozlegał,
Mojżesz mówił, a Pan odpowiadał mu głosem.
I Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry.
Wtedy Pan wezwał Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz tam wstąpił.


Mojżesz mógł zbliżyć się do Boga i mówić z Nim twarzą w twarz, i rozumieć co Bóg mówi do niego.
Dzisiaj dzięki śmierci Pana Jezusa, każdy kto ma relację z Panem Jezusem, każdy kogo Bóg zna i kto się uświęca, może na takiej samej zasadzie przybliżać się do Boga i „mówić z Nim twarzą w twarz”.

Zstąpienia Boga na górę Synaj było moim zdaniem cieniem powtórnego przyjścia Pana Jezusa, który zejdzie na górę Oliwną.
Wtedy Pan Jezus, na takiej samej zasadzie, na jakiej Bóg wezwał Mojżesza do góry, wezwie i nas, na dźwięk trąby, którzy mamy żywą z Nim relację przez życie w Nim.

Księga Zachariasza 14,4-9:

Jego (PANA) nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jerozolimy, od strony wschodniej, a Góra Oliwna rozpadnie się na pół, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę (…)
Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z nim wszyscy święci. W tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności; lecz będzie to jeden dzień, który jest znany tylko Panu, nie będzie to dzień ani noc. A o wieczornej porze nastanie światło.(...) A Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię.”


Kiedy Pan Jezus zstąpi na Górę Oliwną i skąd się wezmą ci „wszyscy święci”?

Zachariasza 14,1-4:
„Oto przychodzi dzień Pana, a twój łup będzie rozdzielony pośród ciebie.
Zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie,
a miasto zostanie zdobyte, domy splądrowane i kobiety zgwałcone.
Połowa miasta pójdzie do niewoli, a resztka ludu nie będzie wygnana z miasta.
Wtedy Pan wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom(...)
I Jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej …..”


Pan Jezus przyjdzie powtórnie w czasie wojny sprzysiężonych narodów przeciwko Izraelowi, po zniszczeniu Jerozolimy.

Potem Zachariasz opisuje, że cała ziemia zamieni się w równinę (Zach 14,10). Opis przyjścia Pana Jezusa na Górę Oliwną w księdze Zachariasza pokrywa się z Ap 16,13-20:

„I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii,
i z ust Fałszywego Proroka
trzy duchy nieczyste jakby ropuchy;

a są to duchy czyniące znaki - demony,
które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi,
by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga.
Błogosławiony, który czuwa
i strzeże swych szat,
by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano.

Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat(...)

I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon.

Siódmy wylał swą czaszę w powietrze:
a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący:
„Stało się!”

„I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy,
i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi,
jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi:
takie trzęsienie ziemi, tak wielkie.

A wielkie miasto rozpadło się na trzy części
i miasta pogan runęły.
I wspomniał Bóg na Wielki Babilon,
by mu dać kielich wina - gniewu zapalczywości swej.

I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono.”


oraz Ap 19,19-21:

„I ujrzałem Bestię
i królów ziemi,
i wojska ich
zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu
i z Jego wojskiem.

I pochwycono Bestię,
a z nią Fałszywego Proroka,
co czynił wobec niej znaki,
którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii
i oddawali pokłon jej obrazowi.
Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora,
gorejącego siarką.


A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu,
[mieczem], który wyszedł z ust Jego.
Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.”


Pan Jezus powróci już po tym, jak Izrael zostanie zaatakowany przez wiele krajów, Jerozolima zostanie zniszczona , a w świątyni Boga zasiądzie antychryst, sam dowodząc, że jest Bogiem (2 Tes 2,3-4) i nakazując przyjęcie znaku bestii i oddawanie pokłonu jej obrazowi.


Kiedy nastąpi „pochwycenie”, i skąd się wezmą ci „wszyscy święci”, którzy przyjdą z Panem Jezusem?

W Ewangelii Mateusza 25,31-33 czytamy:
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.”

„Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” (1 Kor 15,51-52)

Czyli w całość łączą się następujące wydarzenia: Pan Jezus powróci w czasie wojny z Jerozolimą i WTEDY zbierze swoich świętych, na dźwięk trąby ostatecznej. Tak jak było pod górą Synaj, kiedy rozlegał się dźwięk trąby i Pan przywołał Mojżesza na górę, by przebywał w obecności Pana.

Potwierdzenie w księdze Izajasza 27,12-13:
„I stanie się w owym dniu, że Pan będzie młócił kłosy od Eufratu aż do Rzeki Egipskiej; a wy, synowie izraelscy, będziecie zbierani jeden za drugim. I stanie się w owym dniu, że zatrąbi wielka trąba i przyjdą zaginieni w ziemi asyryjskiej i rozproszeni w ziemi egipskiej, i będą oddawali pokłon Panu na świętej górze w Jeruzalemie.”

Znów to samo. Pan będzie młócił izraela (czyli wojna w Izraelu i wielkie zniszczenia), a potem zatrąbi wielka trąba i przyjdą rozproszeni z różnych stron świata do Boga na świętą górę w Jeruzalemie.

Kolejny fragment na potwierdzenie (Mt 24,15-31):
„Kiedy więc ujrzycie „obrzydliwość spustoszenia” na miejscu świętym,
o której mówił prorok Daniel (…) wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.
(…) Bo nastanie wtedy „udręka” tak wielka „jakiej od początku świata nie było” i nie będzie.
I gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał,
ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. (…)
Wtedy jeśli ktoś wam powie: Mesjasz jest tu albo tam – nie wierzcie!
Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(...)
A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,
i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone.

I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.”


Znowu mamy te same motywy w tym fragmencie:
-Wielka udręka w Izraelu (wojna i zniszczenie)
-ze względu na wybranych te dni będą skrócone (czyli wybrani w tym momencie jeszcze nie są „pochwyceni” do Boga)
-nie wierzcie, jeśli ktoś powie: tu jest Mesjasz (bestia podająca się za Boga, która zasiądzie w świątyni, nie jest Jezusem)
-zaraz po udręce tych dni nie będzie ani dnia ani nocy, a moce niebieskie będą poruszone (jak w Zachariasza, w owym dniu nie będzie ani światła ani ciemności – może zmierzch ? I nastąpi wielkie trzęsienie ziemi)
-wtedy ujrzą przychodzącego Syna Człowieczego (Jezus zstępujący na Górę Oliwną)
-pośle aniołów z wielką trąbą (będzie słychać trąbienie – dźwięk „ostatniej trąby”)
-zgromadzi wybranych do siebie.

Widzimy więc, ze zachowana jest znów ta sama sekwencja wydarzeń.


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 2 lata 7 miesiąc temu przez Kosik. Powód: Dodałam werset 15 z Ap 16, który został wycięty w Tysiąclatce.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #40 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”
Według 1 Kor 15 Na dźwięk ostatniej trąby zostaniemy przemienieni i znajdziemy się u Boga.

Ostatnia trąba w Apokalipsie (Ap 9, od 13 wersetu):

„szósty anioł zatrąbił: (...)
I zostali uwolnieni czterej aniołowie,
gotowi na godzinę, dzień, miesiąc i rok,
by pozabijać trzecią część ludzi.”


-są to wojska Jezusa, gdy ponownie przyjdzie na ziemię aby stoczyć bój z armią bestii.

Ap 10,6-7

„już nie będzie zwłoki,
ale w dniach głosu siódmego anioła,
gdy będzie miał trąbić,
misterium Boga się dokona,
tak jak podał On dobrą nowinę sługom swym prorokom”


Na siódmą trąbę misterium Boga się dokona i Pan Jezus będzie panować.


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 2 lata 7 miesiąc temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #42 przez admin
admin odpowiedział w temacie: Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”
Na jakiej podstawie Cupak piszesz o warunkowości proroctw?
Nie mamy także pewności, co do życia na ziemi podczas okresu millenium. Dobrze jest spierać się, gdyż będziemy bliżej prawdy. Jeśli się wysilimy, to zbliżymy się mocno do prawdy.

Pod koniec millenium szatan zostanie wypuszczony i będzie chciał ponownie zbuntować ludzi przeciw Bogu, a więc nie sądzę abyśmy żyli w uwielbionych ciałach na ziemi.No chyba że my jak aniołowie, a reszta jako kontynuacja gatunku ludzkiego po zniszczeniu antychrysta.

Nie mamy także gwarancji zbudowania świątyni w innym miejscu niż Jerozolima.
Ostatnio zmieniany: 2 lata 7 miesiąc temu przez admin.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu - 2 lata 7 miesiąc temu #47 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”
C.D

Porównajmy przytoczoną wyżej sekwencję wydarzeń z Ewangelii Mateusza 24,15-31:

„Kiedy więc ujrzycie „obrzydliwość spustoszenia” na miejscu świętym,
o której mówił prorok Daniel (…) wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.
(…) Bo nastanie wtedy „udręka” tak wielka „jakiej od początku świata nie było” i nie będzie.
I gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał,
ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. (…)
Wtedy jeśli ktoś wam powie: Mesjasz jest tu albo tam – nie wierzcie!
Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód,
tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,
(...)
A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem,
i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone
.
I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą,
I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.”


z Apokalipsą 6,12-17 i 7 1-14:

„I ujrzałem:
gdy otworzył pieczęć szóstą,
stało się wielkie trzęsienie ziemi
i słońce stało się czarne jak włosienny wór,
a cały księżyc stał się jak krew.
I gwiazdy spadły z nieba na ziemię,

(...)
"Padnijcie na nas
i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie
i przed gniewem Baranka,
bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu,

a któż zdoła się ostać?"

Potem ujrzałem czterech aniołów
(...)
I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego.
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
"Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego".
(...)
Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć
,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem.
(...)
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami:
"Ci przyodziani w białe szaty
kim są i skąd przybyli?"
(...)
"To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku
i opłukali swe szaty,

i w krwi Baranka je wybielili.”

Znów jest zachowana taka kolejność wydarzeń jak we wcześniej analizowanych fragmentach:
-trzęsienie ziemi (oraz brak światłości i ciemności – księżyc i słońce nie dadzą swojego światła)
-dzień gniewu Baranka (Jezusa, gdy powróci by walczyć)
-Bóg posyła swoich aniołów aby zgromadzili Jego wybranych z całej ziemi
-ci wybrani pochodzą z wielkiego ucisku (zostali uratowani spośród wojny i zniszczenia)


Mamy również podobny do poprzednich (z pierwszego postu) opis z Księgi Sofoniasza:

„Wyciągnę bowiem swą rękę na Judę i na wszystkich mieszkańców Jerozolimy
(…)
W tym dniu będzie słychać (…) wielki trzask od pagórków. (…)
Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur;
dniem trąby i trąbienia (…)
szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu Pana.
(...)w tym czasie przyprowadzę was, w tym czasie, mówię, zgromadzę was.”

mamy te same elementy: trzask od pagórków (trzęsienie ziemi), zniszczenie izraela, odgłosy trąby, będzie można się ukryć w dniu gniewu Pana (zostać uratowanym/zgromadzonym przez anioły spośród wojny).


W Księdze Daniela 12,1 mamy informację, że wybawienie ludu bożego („pochwycenie”?),
nastąpi w czasie tak wielkiego ucisku jakiego nigdy dotąd nie było:

„Nastanie czas ucisku jakiego nie było, odkąd narody zaczęły istnieć aż do tego czasu. W tym czasie twój lud zostanie wybawiony, każdy kto znajdzie się zapisany w księdze. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzi się”.


-to jest dokładnie to wydarzenie, do którego nawiązuje apostoł Mateusz (Mt 24,15-31) , przywołując to co napisał prorok Daniel:

„Kiedy więc ujrzycie „obrzydliwość spustoszenia” na miejscu świętym,
o której mówił prorok Daniel (…) wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry.
(…) Bo nastanie wtedy „udręka” tak wielka „jakiej od początku świata nie było” i nie będzie.
I gdyby tych dni nie skrócono, nikt by nie ocalał,
ale ze względu na wybranych dni te będą skrócone. (…)...oraz do którego nawiązuje apostoł Paweł w 1 Kor 15,51-52, że w jednej chwili na odgłos trąby żywi będą przemienieni, a ci co nie żyją zostaną obudzeni.


Myślę, że te wszystkie fragmenty składają się w całość, i pokazują że ocalenie ludu Bożego (tzw. pochwycenie) nastąpi w czasie wojny z Izraelem, po zniszczeniu Jerozolimy i ogólnie Izraela (najpierw Pan Bóg w gniewie "wymłóci" Izrael), w czasie powtórnego przyjścia Pana Jezusa, i na dźwięk trąb."kto wytrwa do końca, będzie zbawiony."


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25
Ostatnio zmieniany: 2 lata 7 miesiąc temu przez Kosik.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2 lata 7 miesiąc temu #48 przez Kosik
Kosik odpowiedział w temacie: Wojna w Izraelu, przyjście Pana Jezusa, „pochwycenie”
"Tylko czy na pewno chodzi tu o materialną Jerozolimę i naród który tam mieszka ?"

Te fragmenty mówią konkretnie o zniszczeniu Jerozolimy (Izraela).
Są inne fragmenty, które mówią również o zniszczeniu innych miejsc na ziemi.


Błogosławiony i jedyny władca, Król królów i Pan panów. 1Tm 6,25

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.249 s.